Doručenie do 3 - 5 pracovných dní.

100 % záruka vrátenia peňazí

Doprava ZDARMA nad 40 €

Bezplatná pomoc: 0233 527 829

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel politiky ochrany osobných údajov (ďalej len politika) je oboznámenie členov SMS klubu s účelmi a právnym základom spracovania osobných údajov.

Spoločnosť SENSILAB farmaceutická spoločnosť d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ľubľana, Slovinsko, e-mailová adresa info@sensilab.com (ďalej ako spoločnosť alebo poskytovateľ/prevádzkovateľ spoločnosti Sensilab alebo správca osobných údajov) chráni vaše osobné údaje takým spôsobom, aby sa zaistila ich bezpečnosť počas celého obchodného vzťahu.

V spoločnosti Sensilab si vážime vaše súkromie, preto vaše údaje starostlivo chránime.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek zmenené, upravené alebo aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia alebo upozornenia.

Všetky naše aktivity súvisiace so spracovaním osobných údajov sú v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi (najmä nariadenie (EÚ) 2016/697 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ) a Zmluvy o zmluvách ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) a vnútroštátne právne predpisy Slovinskej republiky (zákon o ochrane osobných údajov (ZVOP-1, Ur RS, č 94/07) Zákon (ZEPT, Ur.l. RS, č. 96/09 v 19/15) atď.).

Politika ochrany osobných údajov zahŕňa spracovanie osobných údajov, ktoré Sensilab získa od vás pri využívaní služieb SMS klubu.

Prevádzkovateľ a oprávnená osoba na ochranu údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť SENSILAB farmaceutická spoločnosť d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ľubľana, Slovinsko.

Spoločnosť Sensilab má oprávnenú osobu zodpovednú za ochranu údajov, ktorá je k dispozícii na tejto e-mailovej adrese: dpo@sensilab.com

V prípade, že máte akékoľvek otázky v súvislosti s uplatňovaním práv, ktoré vám vyplývajú z tejto politiky, obráťte sa na osobu oprávnenú na ochranu osobných údajov cez kontaktné údaje uvedené v nasledujúcom bode politiky.

Informácie o oprávnenej osobe

Firma

JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenia

E-mailová adresa

dpo@jkgroup.si

Základné pojmy

Osobné údaje znamenajú akúkoľvek informáciu, ktorou je možné zákazníca identifikovať (patrí sem napr. meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.).

Prevádzkovateľ znamená právnu osobu, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania vašich osobných údajov.

Spracovateľ znamená právnu osobu alebo fyzickú osobu, ktorá spracuváva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Spracovanie znamená zbieranie, ukladanie, prístup a všetky ďalšie formy používania osobných údajov.

EHP znamená Európsky hospodársky priestor, ktorý označuje všetky členské štáty Európskej únie, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko.

SMS klub je dodatočný benefit od spoločnosti Sensilab, ktorý môže jednotlivec využívať po začlenení.

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca/dotknutú osobu. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Poskytovateľ/prevádzkovateľ podľa účelov definovaných v týchto pravidlách zhromažďuje tieto osobné údaje:

 • základné informácie o používateľovi/dotknutej osoby (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia a miesta;
 • kontaktné údaje a údaje o mojej komunikácii s operátorom (e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum, čas a obsah poštovej alebo e-mailovej komunikácie, dátum, čas a trvanie telefonických hovorov);
 • kanál a kampaň – spôsob získania člena alebo zdroj, prostredníctvom ktorého sa dotknutá osoba dostala do kontaktu s prevádzkovateľom (web stránka a kampaň alebo akcia, telefónne centrum, fyzická predajňa);
 • informácie o nákupoch používateľa a o vydaných účtoch (dátum a kraj nákupu, kúpené produkty, ceny kúpených produktov, celková cena nákupu, spôsob nákupu, adresa a distribúcia, číslo a dátum výdaja účtu, znak osoby, ktorá vydala účet, atď.) a informácie o riešeniu reklamácii produktov;
 • informácie o používaní web stránky prevádzkovateľa dotknutou osobou (dátumy a časy návštev na web stránke, navštívené stránky alebo URL, čas zdržania sa na jednotlivých stránkach, číslo navštívených stránok, celkový čas návštevy na web stránke, skončené nastavenia na web stránke), a tiež informácie - informácie o používaniu (čítanie) prijatých správ (e-mail, SMS) prevádzkovateľa.
 • osobné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne poskytne vyplenením formulárov, napr. v rámci výherných hier alebo pomocou konfigurátorov na identifikáciu optimálnych produktov pre potreby používateľa;
 • iné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi pri podávaní žiadosti o určitú službu, ak sú tieto údaje potrebné na vykonávanie služby.

Poskytovateľ nezhromažďuje a nespracuváva vaše osobné údaje, pokiaľ to nepovolíte alebo s tým nesúhlasíte, napríklad pri používaní webovej stránky, pri objednávaní produktov alebo služieb, prihlásením sa na zasielanie e-mailových správ, účasť v hre atď. Poskytovateľ vaše osobné údaje spracuváva tiež vtedy, keď na zbieranie osobných údajov existuje právny základ alebo oprávnený záujem správcu.

Vaše osobné údaje získavame aj na základe používania súborov cookies na naše webovej stránke. O používanie súborov cookies si môžete viac prečítať tu.

Poskytovateľ zhromažduje len tie osobné údaje, ktoré sú vyhovujúce a potrebné na to, aby sa naplnil účel, s ktorým sa údaje spracuvávajú.

Právny základ spracovania údajov

Poskytovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje na základe týchto právnych dôvodov:

 • Spracovanie na základe zákona 
 • Spracovanie na základe zmluvy
 • Spracovanie na základe dovolenia fyzickej osoby 
 • Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Spracovanie na základe zmluvy

Vaše údaje spracuvávame, ak je to potrebné na uzavretie, vykonávanie a naplnenie zmluvných povinností. Sprostredkovanie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné.

V prípade, že neposkytnete osobné informácie, nemôžete s poskytovateľom uzavrieť zmluvu a poskytovateľ/prevádzkovateľ nemôže poskytovať služby ani dodávať výrobky.

Spracovanie na základe dovolenia

Vaše údaje spracuvávame, ak nám na to dáte výslovné dovolenie. V prípade, že spracovanie prebieha na základe dovolenia, zabezpečíme vám vopred všetky informácie, ktoré potrebujete na vaše rozhodnutie. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ dovolenie odvoláte, poskytovateľ vám nebude môcť naďalej poskytovať niektoré služby.

Spracovanie údajov na základe oprávneného záujmu

Poskytovateľ/prevádzkovateľ môže spracovávať údaje na základe oprávneného záujmu, o ktoré sa poskytovateľ usiluje, za predpokladu, že záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby nie sú prevažujúce.

Pri využívaní oprávneného záujmu poskytovateľ vždy vydáva rozhodnutie v súlade so všeobecným nariadením o spracovaní údajov.

V prípade spracovania na základe oprávneného záujmu má používateľ práce odstúpiť od zmluvy. Viac o vašich právach si môžete prečítať v ďalších častiach politiky.

Účel spracovania osobných údajov

Poskytovateľ zbiera a spracuváva vaše osobné údaje na nasledujúce účely.

Namen obdelave

Podrobnejša obrazložitev

Komunikácia s vami prostredníctvom SMS správ

Sensilab na zákonnom základe zmluvy vykonáva zasielanie SMS správ členom SMS klubu, ktorí prijali všeobecné podmienky. Na základe oprávneného záujmu pripravujeme relevantnú ponuku, a pri tomto zasielaní vykonávame miernu segmentáciu na základe určitých charakteristík, ako sú:

 • demografické údaje (pohlavie, dátum narodenia alebo vek, adresa)
 • história nákupov (zakúpené produkty, čas a počet nákupov)
 • jednoduché spracovanie vášho správania na webových stránkach spoločnosti Sensilab (zobrazenie jednotlivých produktov alebo obsahu, ktoré môžu spúšťať odosielanie prispôsobených správ) bez použitia týchto údajov na profilovanie používateľov

Personalizovaná komunikácia prostredníctvom SMS správ s prispôsobenými zľavami, ponukami a obsahmi na základe profilu jednotlivca

Na základe vášho súhlasu Sensilab vykonáva personalizovanú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom SMS správ.

Keďže vám chceme zabezpečiť najlepšie možné ponuky a obsahy, ktoré sú prispôsobené vašim potrebám, s vaším súhlasom vytvárame váš profil, ktorý je základom pre prispôsobenú komunikáciu.

Za to lahko uporabljamo naslednje vaše podatke:

 • demografické údaje (pohlavie, dátum narodenia alebo vek, adresa)
 • história nákupov (zakúpené produkty, čas a počet nákupov)
 • jednoduché spracovanie vášho správania na webových stránkach spoločnosti Sensilab (zobrazenie jednotlivých produktov alebo obsahu, ktoré môžu spúšťať odosielanie prispôsobených správ) bez použitia týchto údajov na profilovanie používateľov

Počas tohto procesu nepoužívame žiadny typ automatizovaného alebo poloautomatického profilovania, zhromažďujeme iba vhodné súbory používateľov pre jednotlivé správy. Nikdy sa nezaoberáme údajmi jednotlivých používateľov, ale iba agregované spracovanie veľkých skupín.

Proti segmentácii môžete vzniesť námietku na adresu dpo@sensilab.com alebo použitím nasledujúceho formulára www.slimjoy.sk/dpo. Priaznivo vyriešená námietka nezabráni zasielaniu SMS správ, ak sa používateľ neodhlási z SMS klubu.

Odhlásenie z SMS klubu neznemožňuje zasielanie všeobecných správ, ak na takéto zasielanie existuje právny základ. Viac o právnych základoch a možnostiach posielania nájdete vo všeobecných podmienkach SMS klubu.

Uplatňovanie právnych nárokov, ochrana našich práv a riešenie sporov

Osobné údaje na určený účel zbierame v súlade so zákonom.

Zákonné povinnosti

Vaše údaje zbierame kvôli plneniu zákonných povinností, napr. uchovávanie faktúr pre potreby daňových právnych predpisov. Vaše údaje spracuvávame v takom rozsahu, aký je potrebný na plnenie zákonných požiadavok.

Spracovanie osobných údajov mimo účelov SMS klubu

Táto politika ochrany osobných údajov zahŕňa spracovanie osobných údajov, ktoré prebieha, keď sa fyzická osoba začlení do SMS klubu. Poskytovateľ však upozorňuje na spracovanie osobných údajov, ktoré je nezávislé od SMS klubu a platí iba pre existujúcich zákazníkov spoločnosti Sensilab.

V súlade s platnými právnymi predpismi (Zákon o elektronických komunikáciách) má poskytovateľ možnosť kontaktovať svojich zákazníkov, a to aj prostredníctvom SMS správ, a informovať ich o podobných produktoch a službách poskytovateľa.

To znamená, že fyzická osoba (ak u poskytovateľa vykonala nákup) môže napriek odhláseniu z SMS klubu dostávať SMS správy; tie však nebudú obsahovať špeciálne výhodné ponuky, ktoré dostávajú iba členovia SMS klubu.

Viac o tejto forme spracovania osobných údajov si môžete prečítať tu .

Uchovávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, kým to bude nevyhnutné na dosiahnutie účelu, kvôli ktorému boli osobné údaje zhromaždené.

Tie osobné informácie, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na základe zákona, Prevádzkovateľ uloží na obdobie predpísané zákonom.

Tie osobné informácie, ktoré Prevádzkovateľ spracováva kvôli zmluvnému vzťahu s dotknutou osobou, Prevádzkovateľ uloží na obdobie, ktoré je potrebné na vykonanie zmluvy a ďalších 5 rokov po jej ukončení, okrem prípadov, keď nastane spor v spojení so zmluvou medzi vami a Prevádzkovateľom; v takom prípade Prevádzkovateľ uloží vaše informácie ešte ďalších 5 rokov po právnom alebo arbitrážnom ukončení sporu alebo po odškodnom alebo ak sa súdny spor neuskutočnil, 5 rokov od dňa pokojného ukončenia sporu.

Tie osobné informácie, ktoré prevádzkovateľ spracováva na základe osobného povolenia dotknutou osobou, sa ukladajú nastálo, do zrušenia povolenia zo strany dotknutej osoby. Prevádzkovateľ tieto informácie vymaže pred zrušením povolenia, iba v prípade, že je dosiahnutý účel spracovania osobných údajov.

Po vypršaní obdobia uchovávania, prevádzkovateľ osobné údaje účinne a natrvalo vymaže alebo anonymizuje tak, aby ich nebolo možné dať do súvisu s konkrétnym jednotlivcom.

Prevádzkovateľ podrobne určuje jednotlivé obdobia v nasledujúcej tabuľke:

Účel spracovania

Obdobie uchovávania

Komunikácia s vami prostredníctvom SMS správ

Počas celej doby trvania členstva v SMS klube

Personalizovaná komunikácia prostredníctvom SMS správ s prispôsobenými zľavami, ponukami a obsahmi na základe profilu jednotlivca

Do odvolania, nie však dlhšie, ako je doba trvania členstva

Zmluvné spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ smie jednotlivé úkony zveriť iným osobám (zmluvným sprostredkovateľom). Zmluvní sprostredkovatelia smú zverené údaje spracúvať výlučne v mene prevádzkovateľa, v medziach oprávnenia prevádzkovateľa (v písomnej zmluve respektíve inom právnom akte) a v súlade s účelmi, ktoré sú definované v tejto politike ochrany osobných údajov.

Zmluvní spolupracovníci, s ktorými spolupracuje prevádzkovateľ, sú:

 • účtovníci, právnici a iní poskytovatelia právnych konzultácii;
 • poskytovatelia spracovávania údajov a analytických služieb;
 • poskytovatelia údržby IT systémov,
 • poskytovatelia systémov za riadenie vzťahov so zákazníkmi (napr. Microsoft);
 • poskytovatelia riešení pre online marketing (napr. Google, Facebook)

Prevádzkovateľ nebude poskytovať vaše osobné údaje neoprávneným osobám tretej strany.

Zmluvní spolupracovníci môžu spracúvať osobné údaje iba v rámci pokynov prevádzkovateľa a nesmú ho používať na sledovanie svojich vlastných záujmov.

Prevádzkovateľ a príjemcovia osobných údajov nepredávajú osobné údaje tretím krajinám (mimo členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru – členských štátov EÚ a Islandu, Nórska a Lichtenštajnska) a medzinárodným organizáciám okrem USA - všetkým zmluvným spolupracovatelia v USA sú v programe Ochrana súkromia (Privacy Shield).

Sloboda voľby

Na informácie, ktoré o sebe poskytujete, dohliadate vy. Ak sa rozhodnete, že vaše údaje prevádzkovateľovi neposkytnete, potom vám nebudeme môcť poskytovať niektoré služby.

Bezpečnosť

Prevádzkovateľ neustále pracuje na zabezpečení ochrany osobných údajov. Vaše údaje sú po celú dobu ochránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neautorizovaným prístupom alebo neautorizovaným sprístupnením.

Kvôli ochrane osobných údajov vykonávame organizačné a technické opatrenia, ako sú:

 • vzdelávanie zamestnancov;
 • dohľad nad zamestnancami a pravidelné kontroly práce jednotlivých zamestnancov;
 • starostlivý výber a dohľad nad zmluvnými spracovateľmi;
 • ochranné kopírovanie elektronicky uchovávaných informácií;
 • pravidelná údržba a aktualizácia počítačového vybavenia;
 • prijímanie vyhovujúcich interných pravidiel a inštrukcií o ochrane osobných údajov.

Súhlas maloletej osoby v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

Maloleté osoby mladšie ako 16 rokov by nemali poskytovať akékoľvek osobné údaje na webových stránkach ani inak bez dovolenia (súhlasu alebo schválenia) držiteľa rodičovskej starostlivosti o dieťa (jedného z rodičov alebo opatrovníkov). Prevádzkovateľ nebude nikdy vedome zhromažďovať osobné údaje osôb, o ktorých by bol oboznámený, že sú maloleté (mladšie ako 16 rokov) alebo ich akokoľvek používať alebo sprístupňovať tretím stranám bez dovolenia držiteľa rodičovskej starostlivosti o dieťa.

Týmto nie je dotknuté všeobecné zmluvné právo členských štátov, ako napríklad pravidlá o platnosti, koncepcii alebo účinku zmluvy týkajúcej sa dieťaťa.

Pri zohľadnení dostupnej technológie prevádzkovateľ vynaloží primerané úsilie, aby overil, či držiteľ rodičovskej starostlivosti dieťaťa poskytol alebo udelil súhlas.

Práva dotknutej osoby týkajúce sa spracúvania údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našej politiky ochrany osobných údajov alebo spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Napíšte nám na info@tummytox.sk alebo nám zavolajte na telefónne číslo 0233 527 829. na základe vašej žiadosti vám sprostredkujeme požadované informácie alebo (v súlade s právnymi predpismi) zabezpečíme uplatnenie vaších práv.

V súvislosti so spracovaním máte nasledujúce práva:

Právo zrušiť povolenie: ak ste ako dotknutá osoba odsúhlasili spracúvanie vašich osobných údajov (na jeden alebo viaceré konkrétne účely), máte právo svoje povolenie kedykoľvek zrušiť bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania údajov, ktoré bolo na základe povolenia vykonávané až do jeho zrušenia;

Povolenie je možné zrušiť len s písomným vyhlásením, ktoré sa pošle prevádzkovateľovi na jeden od jeho kontaktov, poskytnutých na web stránke: www.slimjoy.sk/kontaktujte-nas

Zrušenie povolenia na spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby nemá žiaden negatívny dopad alebo sankcie na dotknutú osobu. I keď je možné, že po zrušení prevádzkovateľ dotknutej osoby nebude môcť poskytovať jednotlivé alebo viaceré produkty, ak pôjde o produkty, ktoré sa nedajú bez osobných údajov ponúkať (napr. klub výhod/zliav alebo prispôsobené informovanie).

Právo na prístup k osobným údajom: ako dotknutá osoba máte právo od prevádzkovateľa (správcu osobných údajov) získať potvrdenie, či sa v súvislosti s vami spracúvajú osobné údaje, a ak je to tak, prístup k osobným údajom a niektoré informácie (o účeloch spracúvania, o typoch osobných údajov, o používateľoch, o obdobiach uchovávania resp. kritériách na určenie období, o existencii práva na opravu alebo vymazanie údajov, práva obmedziť a namietať voči spracúvaniu a práva odvolať sa na dozorný orgán, o zdroji údajov, ak údaje neboli zhromaždené od vás, o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania, dôvodov ich vzniku a významu a dôsledkov takéhoto spracúvania pre vás a ďalšie informácie v súlade s článkom 15 GDPR);

Právo na opravu osobných údajov: ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ako dotknutá osoba máte, pri zohľadnení účelov spracúvania, právo na doplnenie neúplných údajov, vrátane predloženia doplňujúceho vyhlásenia;

Právo na vymazanie osobných údajov (»právo zabudnúť«): ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a prevádzkovateľ musí údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak existuje jeden z nasledujúcich dôvodov:

(a) údaje už nie sú viac potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené resp. inak spracúvané,

(b) ak zrušíte povolenie a na spracovanie neexistuje iný právny základ,

(c) ak máte námietky voči spracúvaniu a pre spracúvanie neexistujú prevažujúce legitímne dôvody,

(d) údaje boli spracúvané protizákonne,

(e) údaje musia byť vymazané pre splnenie právnych záväzkov, vyplývajúcich z práva EÚ alebo z právnych predpisov členského štátu, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa,

(f) údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Ako dotknutá osoba ale v určitých prípadoch, popísaných v článku 17 ods. 3 GDPR, nemáte právo na vymazanie údajov;

Právo obmedziť spracúvanie: ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak existuje jeden z nasledujúcich prípadov:

(a) ak napadnete správnosť údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť údajov;

(b) spracúvanie je protizákonné, vy ste, ale proti vymazaniu údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich používania,

(c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

(d) vzniesli ste námietku týkajúcu sa spracúvania, kým sa nepreukáže, či právne dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi dôvodmi;

Právo na prenos údajov: ako dotknutá osoba máte právo prijímať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej podobe, a máte právo postúpiť tieto údaje inému správcovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje zabezpečené, v tom bránil, a to keď:

(a) spracúvanie je založené na súhlase alebo na zmluve a

(b) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba máte pri výkone uvedeného práva na prenos údajov právo, aby sa osobné údaje preniesli priamo od jedného správcu (prevádzkovateľa) k druhému, ak je to technicky realizovateľné;

Právo vzniesť námietku voči spracúvaniu: ako dotknutá osoba máte z dôvodov, týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je potrebné pre plnenie úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, pridelenej prevádzkovateľovi (článok 6 ods. 1 písm. e) GDPR) alebo je nevyhnutné pre oprávnené záujmy, o ktoré sa usiluje prevádzkovateľ alebo tretia strana (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), vrátane profilovania, založeného na vyššie uvedenom spracúvaní; prevádzkovateľ prestane spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže potrebné legitímne dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami alebo slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sú osobné údaje spracúvané na marketingové účely, dotknutá osoba má právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu údajov, s ním súvisiacich, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ to súvisí s takýmto priamym marketingom; ak dotknutá osoba vznesie námietku voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, údaje sa na tieto účely už nebudú spracúvať.

Ak sa údaje spracúvajú na vedecko- alebo historicko -výskumné účely alebo štatistické účely, dotknutá osoba má právo vzniesť námietku voči spracúvaniu údajov, s ňou súvisiacich, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na vykonávanie úlohy, ktorá sa vykonáva z dôvodov verejného záujmu;

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný (administratívny alebo iný) opravný prostriedok, máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v krajine, v ktorej máte obvyklé bydlisko, v ktorej sa nachádza vaše pracovisko alebo v ktorej došlo k údajnému porušeniu (v Slovenskej Republike je to Komisár pre informácie), ak považujete spracúvanie osobných údajov, s vami súvisiacich, za porušovanie pravidiel o ochrane osobných údajov.

Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný (administratívny alebo mimosúdny) majetok, máte ako dotknutá osoba právo na účinný opravný prostriedok, a to proti právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu, s ním súvisiaceho, ako aj v prípadoch, ak sa dozorný orgán vašou sťažnosťou nezaoberá alebo vás do troch mesiacov o stave záležitosti alebo o rozhodnutiu.

Dotknutá osoba môže všetky žiadosti, ktoré sa týkajú uplatňovania práv v spojení s osobnými údajmi, adresami, nasmerovať písomne na prevádzkovateľa, a to na jeden od kontaktov, napísaných na web stránke www.slimjoy.sk/kontaktujte-nas

Pre účel spoľahlivej identifikácie v prípade výkonu práv v súvislosti s osobnými údajmi prevádzkovateľ môže požiadať o dodatočné informácie od dotknutej osoby a môže odmietnuť konať iba vtedy, ak preukáže, že dotknutú osobu nemôže spoľahlivo identifikovať.

Prevádzkovateľ musí na žiadosť dotknutej osoby, s ktorou uplatňuje svoje práva týkajúce sa osobných údajov, odpovedať bez zbytočného odkladu a to najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Oznámenie dozornému orgánu o porušení ochrany osobných údajov

V prípade porušenia ochrany osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný o tom informovať príslušný orgán, okrem v prípade, keď je pravdepodobné, že práva a slobody dotknutých osôb nebudú ohrozené. Keď pri porušení existuje podozrenie, že nastalo trestné konanie, v takom prípade Prevádzkovateľ má povinnosť o porušeniu informovať políciu a/alebo súd.

V prípade porušenia, ktoré môže spôsobiť vysoké riziko bezpečnosti práva a slobody dotknutých osôb, je Prevádzkovateľ povinný okamžite informovať o tomto porušení dotknutú osobu a pokiaľ to nie je možné, musí informovať čo najskôr bez zbytočného odkladu. Oznámenie dotknutej osoby sa musí vykonať v zrozumiteľnom a jasnom jazyku.

Zverejňovanie zmien

Akékoľvek zmeny v našej politike ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto webovej stránke.

Aktualizované: 22.06.2020